Adatvédelmi és Jogi Nyilatkozat

Gondolatok a weboldal felhasználásáról és az adatkezelés módjáról

1.) BEVEZETÉS

E weboldal tulajdonosa, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.80szazalek.hu weboldalain. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti olvasóit ás feliratkozóit. Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a kapcsolat@80szazalek.hu e-mail címre, vagy bármely elérhetőségünk egyikére.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ

A szolgáltató adatainak a megnevezése:

 • Hasenegger Kft. · www.80szazalek.hu
 • 1173 Budapest, Vanília utca 28.
 • Telefon: +36 (30) 951 1094
 • Képviseli: Mészáros Imre
 • www.80szazalek.hu

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@80szazalek.hu

2.) DEFINÍCIÓK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel em rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3.) A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Honlapunk használatával, továbbá személyes adatait tartalmazó e-mail küldésével Ön hozzájárul személyes adatai összegyűjtéséhez, kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához olyan mértékben, amennyire az annak a célnak az elérése érdekében szükséges, amelynek érdekében az adatokat megadta a jelen szabályzatban foglaltak szerint, amely szabályzatot a weboldalra történő belépéssel, és a weboldalhasználatával minden érintett magára nézve kötelezőnek fogad el. Az Érintett a weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja. Különleges adatot a z Adatkezelő csak kifejezett és önkéntes írásbeli hozzájárulás esetén kezel és harmadik személy, vagy adatfeldolgozó részére nem továbbítja, az adatkezelési cél megszűnéséről való tudomásszerzést-, vagy a hozzájárulás visszavonását követően pedig haladéktalanul törli azokat. Egészségi állapotra és kóros szenvedélyre vonatkozó adaton kívül más különleges adatot egyáltalán nem kezel az Adatkezelő, illetve az ilyen kategóriába tartozó egyéb, ügyfél által önként megadott adatokat haladéktalanul törli. Haladéktalanul törli az Adatkezelő az egészségi állapotra vagy kóros szenvedélyre vonatkozó információkat akkor is ha annak megadásával egyidejűleg az érintett az adatok kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulását nem adta meg. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás illetve a honlapon szereplő információk nem minősülnek egészségi állapotra vonatkozó egészségügyi tanácsadásnak, és nem helyettesítik a hagyományos orvoslást vagy diagnózis felállítását.

4.) HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése csak kifejezett hozzájárulás esetén – az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, online és offline rendezvényekről, ügyfél- és érdeklődő találkozókról. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév és/vagy E-mail cím, telefonszám, utazási desztináció, a felhasználó számítógépének IP címe és a online és/vagy offline direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (például azonnali leiratkozás segítségével). Az adatkezelés biztonságát adja:

5.) RENDEZVÉNYEK

Az adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, marketing célú e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, számlázási és postai cím, a választott csomag, az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása, a felhasználó számítógépének IP címe, a kiállított számlák adatai (fizetés módja, dátuma, összege, a vásárolt termék vagy igénybe vett szolgáltatás megnevezése).

Az adatok törlésének határideje: az online és/vagy offline direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 3 évig.

6.) AZ ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 3 évig.

7.) TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS

Termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, úgymint: név, cím, telefonszám, emailcím. Ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig, azaz legfeljebb a megrendelt termék átvételét követő 30 napig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a szerződéskötés előfeltétele.

Az Adatkezelő által kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc (8) évig kötelező. A meghiúsult ügyletekkel kapcsolatos adatokat a Platform három (3) hónap elteltével törli. A sikeres ügyletekkel kapcsolatos adatokat – a létrejött szerződés bizonyítása céljából – az Adatkezelő nyolc (8) évig kezeli.

8.) KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
8.1.) Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon. Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb

8.2.) A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

8.3.) Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

8.4.) Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • érintett publikus neve
 • publikus fotója
 • publikus e-mail címe
 • publikus egyéb adata
 • érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete
 • érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

8.5.) A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

8.6.) Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

8.7.) Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

8.8.) Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videofelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

8.9.) Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

9.) EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adatvédelmi szabályzatunkkal vagy személyes adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése (problémája) felmerülne (beleértve azon harmadik személyek kategóriáit is, akiknek személyes adatait továbbítottuk, amennyiben volt ilyen), vagy amennyiben szeretné megtekintheti hogy milyen személyes adatokat tartunk Önről nyilván, esetleg úgy gondolja hogy az Önről nyilvántartott adatok javításra, helyesbítésre, módosításra, kiegészítésre szorulnak, vagy szeretné azokat töröltetni illetve az adatkezelés jogszerűségét kifogásolni (vagy az adatkezelés korlátozását) kívánja, kérem küldjön egy emailt az Adatkezelő email címére adatvédelem tárgykörben, melyet rövid határidővel, de legfeljebb 25 napon belül megválaszolunk.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A honlapunk látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy a számítógépén (vagy más hasonló eszközén) cookie-kat helyezzünk el, amelyek oldalunk működését segítik és információt adnak a felhasználók viselkedéséről az oldalon. Ezt az információt honlapunk fejlesztése érdekében használjuk fel. Az érintett beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván küldeni, és meghatározhatja, hogy el kívánja-e azt fogadni (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat).

10.) AZ ADATKEZELŐK ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Mészáros Imre
Hasenegger Kft. | Cégjegyzékszám: 01-09-904475 | Adószámunk: 14453047-2-42
Elérhetőség: 1173 Budapest, Vanília utca 28.
Telefon: +36 (30) 951 1094
Weboldal megnevezése: www.80szazalek.hu
Kapcsolat elektronikus levélben: kapcsolat@80szazalek.hu
Kapcsolat a weboldalon keresztül: ide kattintva érhető el

12.) SZERZŐI JOGOK

A weboldal teljes felépítése, a menüpontok elrendezése, tartalma, a cikkek katalogizálása, a felhasznált témakörök, a cikkek teljes gondolati, eszmei és témaköri tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, melynek kizárólagos tulajdonosa a Hasenegger Kft. Minden képanyag, illusztráció, felhasznált grafikai elem, a weboldal teljes és részleges design térképe, motorja és programtechnikai megoldása(i) is szerzői jogvédelem alatt állnak, mely így teljes egészében jogvédett és másolás védett.

A képanyagok szerzői és az engedélyezett felhasználás forrása:

Frissítve: Budapest, 2019. július 12.